Boekenplank:
Kies
 • Home
 • C
 • Orson Scott Card

Boeken van Orson Scott Card

Meer over Orson Scott Card

Genre: Fantasy / SF

Website: Orson Scott Card


Overzicht

 • De Afgrond - The abyss
 • De laatste god - Hot sleep
 • Palicrovol - Palicrovol
 • Schimmenspel - Lost boys
 • Wereld van verraad - A planet called Treason
 • Zangersmeester - Songmaster

De kronieken van de thuisvaart

 1. De herinnering aan aarde - The memory of earth
 2. De roep van aarde - The call of earth

De levens van Alvin Maker

 1. Zevende zoon - Seventh son
 2. Rode profeet - Red prophet
 3. Alvin in de leer - Prentice Alvin
 4. Alvin de Gezel - Alvin journeyman
 5. De levens van Alvin Maker - Tales of Alvin Maker

Ender

 1. Ender wint - Ender's game
 2. Spreker voor de doden - Speaker fot the dead
 3. Xenocide - Xenocide
 4. Kinderen van de geest - Childeren of the mind
 5. Enders schaduw - Ender's shadow
De kronieken van de thuisvaart

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe Afgrond
Op de dag dat de Amerikaanse kernonderzeeër USS Montana verging, was de orkaan Frederick met grote snelheid in aantocht over de Caribische Zee. Bud Brigman en zijn duikersteam bevonden zich 35 kilometer verderop. Ze waren aan het werk op Deepcore, een hypermodern en spectaculair onderzoekscentrum op de bodem van de oceaan. Binnen een uur nadat de Montana was gezonken werden zij van hun werk weggesleurd en begon het grootste en gevaarlijkste avontuur van hun leven. Wat zou er gebeurd zijn als Bud daar niet toevallig was geweest? Hij zou geen onmogelijke opdracht hebben gekregen. Zijn team zou niet gevangen zijn geraakt op de oceaanbodem, afgesneden van de buitenwereld. Bud zou niet op leven en dood hebben hoeven vechten tegen een moordlustige maniak. Maar nu moet hij een laatste wanhopige poging doen om zijn opdracht te vervullen. Hij moet afdalen in de aarddonkere, ijskoude Kaaiman-trog: een bodemloze afgrond waarin elke vorm van leven onmogelijk is. En toch... hoe dieper Bud in de afgrond doordringt, des te sterker wordt zijn gevoel dat hij niet alleen is. Niets of niemand kan de enorme waterdruk in de Kaaiman-trog weerstaan - maar leeft er dan toch iets in die inktzwarte, angstaanjagende diepte? Dit boek is gebaseerd op het filmscenario van James Cameron.
The Abyss - 1989
Regisseur: James Cameron
Cast: Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio, Michael Biehn, e.a.
Schrijver: Orson Scott Card
Oorspronkelijke titel: The abyss
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 90-225-1049-2
Uitgever: Boekerij
De laatste god
Miljoenen mensen hadden hem tijdens zijn gedurfde expedities gadegeslagen. Hij was de topic in de hoogste kringen van het wereldcentrum. Maar voor de groep revolutionairen behoorde Jason Worthing tot de kliek van de meest corrupte regering aller tijden. Wanneer zij geweten hadden dat hij telepaat was, hadden ze hem nauwelijks erger kunnen haten. Dan, wanneer de revolutie op een mislukking is uitgelopen, blijken de revolutionairen zich aan boord te bevinden van een ruimteschip op weg naar één van de verst verwijderde kolonies, een permanent verbanningsoord. En de leider van deze expeditie is natuurlijk Jason Worthing...
Schrijver: Orson Scott Card
Oorspronkelijke titel: Hot sleep
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-6120-283-3
Uitgever: Elmar
Palicrovol
Palicrovol is het dramatische levensverhaal van de gelijknamige tragische held, het ralaas van zijn verovering van de koningstroon van Burland, van zijn hoop en zijn wanhoop en, vooral, van zijn schending van de eer van Asineth, daarvóór bijgenaamd De Zuivere. Het ware te wensen dat Palicrovol zijn driften had beteugeld, want Asineth, dochter van Nasilee, wordt de machtige koningin Schoonheid voor wie de goden zelf beven en wier genade die van het graf is, gedoemd door het lot om haar verschrikkelijke wraak ten uitvoer te brengen. Palicrovol is ook het verhaal Herteboks Hoop, van Burland, van de Zachte Zusters, van Zymas en, zeker niet in de laatste plaats, dat van de Kleine Koning. Deze, de van magie doordrenkte lokaties en personages, zijn van doorslaggevend belang voor de totstandkoming van een duistere kluwen van intriges waaruit pas heel laat naar voren komt wie wraak nastreeft en wie niet...
Schrijver: Orson Scott Card
Oorspronkelijke titel: Palicrovol
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-290-4418-7
Uitgever: Meulenhoff
Schimmenspel
Een Amerikaans plattelandsdorp. Geheimzinnige verdwijningen. De politie denkt aan een seriemoordenaar, anderen houden het op bovennatuurlijke krachten. Alleen de zevenjarige Stevie weet meer, zo lijkt het, maar hij zwijgt... aanvankelijk.
Schrijver: Orson Scott Card
Oorspronkelijke titel: Lost boys
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-290-4393-8
Uitgever: Meulenhoff
Wereld van verraad
Wereld van verraad betreft de machtstrijd op de geïsoleerde planeet Treason tussen de heersende Families, die elk een eigen specialiteit hebben ontwikkeld: genenmanipulatie, teleportatie, zinsbegoocheling etc. Een verstoten erfgenaam tracht tevergeefs zijn familie te redden, maar zet dan de strijd tegen een onnatuurlijke overheersing met succes voort.
Schrijver: Orson Scott Card
Oorspronkelijke titel: A planet called Treason
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-6120-237-X
Uitgever: Elmar


Zangersmeester
Zangersmeester is Orson Scott Cards relaas van een ommekeer in de heelalgeschiedenis die pas mogelijk wordt wanneer Mikal de Verschrikkelijke, de grootste heelalvorst aller tijden, te kennen geeft mateloze begeerte te hebben opgevat voor het voorlopige eindproduct van een eeuwenoud kweekproces van zangers: een heuse zangvogel. Maar, is er in het Zanghuis op Tew wel een talent beschikbaar dat het antwoord kan zingen op Mikals eigen lied? En zo ja, wie zal dan mogelijk het onderspit delven, het jonge talent of de barbaar? En wat zullen de gevolgen zijn voor de mensheid?
Schrijver: Orson Scott Card
Oorspronkelijke titel: Songmaster
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-290-4183-8
Uitgever: Meulenhoff

De kronieken van de thuisvaartDe herinnering aan aarde
De herinnering aan aarde begint op de planeet Harmonie, die al zo'n slordige dertig miljoen jaar wordt bestuurd door een (bijna) almachtige supercomputer, de Allesziener. Op ontoelaatbare wijze. Om de mens eronder te houden werden fenomenen als oorlog, reizen-met-lichtsnelheid en bestuurlijke dwingelandij keer op keer door deze megadictator uitgevonden. Zo legde de Allesziener de mens zijn wil op, zo verzekerde hij zich van zijn alleenheerschappij. De gevolgen zijn echter verstrekkend als de Allesziener plotseling hapert. Dan roert 's mensen eigen wil zich: op Harmonie steken heftige roerselen de kop op. Om kort te gaan, de macht van de Allesziener lijkt tanende. Om verder terreinverlies te voorkomen kiest het superbrein twee hulpmiddelen, mensen, de patriarch Wetchik en zijn zoon Nafai. Maar, zijn zij wel gediend van de instructies die de Allesziener in de vorm van visioenen of als orakelspraak op zijn uitverkoren nieuwe dienaren afstuurt? In deze sfeer, de sfeer van Grote Verwachtingen, intrigerend en spannend tegelijk, wordt de aanzet gedaan tot de heroïsche en hartstochtelijke inspanningen die zullen leiden tot - althans, dat hopen alle betrokkenen met heel hun hart - de wederopstanding van de mens in het beschaafde heelal.
Schrijver: Orson Scott Card
Oorspronkelijke titel: The memory of earth
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-290-4519-1
Uitgever: Meulenhoff
De roep van aarde
40.000.000 jaar geleden... De plaats van handeling: de door mensen gekoloniseerde planeet Harmonie, bestuurd door een bijna-almachtige supercomputer, de Allesziener. Als dit monsterbrein hapert en verzwakt, staat op Harmonie een krijger op die de moed heeft openlijk tot verzet te komen. Hij heet Moozh, en hij dankt zijn macht aan een leger dat met behulp van geavanceerde technologie tot de aanval overgaat. Hij en zijn rebellen richten hun aanvalsdrift op de stad Basilica, een onneembaar fort, althans, dat wordt verondersteld, ten noorden van de Vlakte. De gemoederen in Basilica raken in heftige beroering. Een kleine groep door de Allesziener uitverkoren mensen, onder wie Wetchik en zijn zonen, is niet bij machte het offensief te stuiten. Kunnen zij en hun bondgenoten door slimme manipulaties de krijgsheer het hoofd bieden, of zal de meedogenloze Moozh de stad nemen en op gruwelijke wijze brandschatten?
Schrijver: Orson Scott Card
Oorspronkelijke titel: The call of earth
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-290-4852-2
Uitgever: Meulenhoff

De levens van Alvin MakerZevende zoon
Zevende zoon opent met een pioniersfamilie - met aan het hoofd Alvin Miller - die tijdens de oversteek van de plotseling door stormkracht voortgestuwde rivier de Hatrack een zoon verliest. In de naweeën van de storm baart de moeder haar tweede zevende zoon Alvin Maker, een kind dat, blijkt algauw, vele magische talenten in zich verenigt, een kind met een bestemming; het is aan Alvin om later wonderen te doen. Dat concludeert ook Peggy de Fakkel, die tot haar plezier van verre in de pasgeborene een ongekend feld gemoedsvuur ontwaart. Maar in de pionierende samenleving - die volstrekt gewoon aandoet, ware het niet dat bepaalde magische vaardigheden een alledaags gegeven zijn; talenten van gelijke orde van gewoonheid als brandstichten op afstand en toekomstvoorspellerij op bescheiden schaal - zijn er ook personen die, als Alvin zijn eerste wankele schreden op het pad naar wasdom zet, de talentvolle dreumes het liefst de nek zouden omdraaien. Zo is daar dominee Thrower, de plaatselijke geestelijke, die in Alvin een geduchte toekomstige concurrent ziet. De grootste tegenstrever van de jongen is echter de onzichtbare Vernieler, de bron van kwaad die zich meestal manifesteert als water, in elke voorstelbare vorm. De vraag die zich dan voordoet is een logische: zal Alvin zijn eerste levensjaren onbeschadigd doorkomen, ondanks de nabijheid van zijn vriend de Verhalenruiler en de werkzaamheid van zijn geheimzinnige mentor, De Stralende Man?
Schrijver: Orson Scott Card
Oorspronkelijke titel: Seventh son
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-290-4297-4
Uitgever: Meulenhoff
Rode profeet
In de Rode Profeet komt de lezer niet alleen meer te weten over de magische vaardigheden van de handelende personages, maar ook over die van de indiaanse gemeenschap. Zoals elke indiaan hoort aanhoudend groene muziek, die hem tot eenheid-van-natuur-en-ziel in staat stelt. Behalve Lolla-Wossiky. Deze onverbeterlijke alcoholist wordt namelijk sinds zijn vroege jeugd - sinds het dodelijke schot viel dat een eind maakte aan het leven van zijn vader - aanhoudend gekweld door zwart lawaai. Als Rode Profeet opent heerst er onrust in de nederzettingen op het Amerikaanse platteland. De oudere broer van Lolla-Wossiky, de indianenleider Ta-Kumsaw, eist dat de opdringerige blanke pioniers niet verder westwaarts trekken. De gewetenloze Harrison, gouverneur van het grensplaatsje Cathage, gelooft echter in het recht van de sterkste, en hij doet zijn uiterste best om duidelijk te maken wie dat zijns inziens is. Verrassende ontwikkelingen doen zich echter voor als te midden van het gekrakeel de jeugdigde Alvin, die inmiddels steen met zijn handen kan splijten en de kleinere dieren des velds zijn wil kan opleggen, in contact komt met Wolla-Wossiky en Ta-Kumsaw, en gaandeweg profetische gaven in die eerste ontdekt...
Schrijver: Orson Scott Card
Oorspronkelijke titel: Red prophet
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-290-4029-7
Uitgever: Meulenhoff
Alvin in de leer
Alvin in de leer opent waar Rode profeet ophield, met de naweeën van zijn laatste wanhopige strijd van het volk van de rode profeet tegen de blanke overheersers. De overlevende indianen vluchtten over de rivier de Hio het zuiden in. Daar, in de Kroonkolonieën, op een steenworp afstand van de rivier, heerst slavernij, en Peggy de Fakkel, die aan de goede kant van de rivier in Hatrack River woont, heeft binnen het bereik van haar zienersgaven al meer ellende zien passeren dan goed is voor een aardig meisje van zestien.p> Ook Alvin, de Maker in wording die in het dorp arriveert om er als gezel in dienst te treden van Makepeace de smid, wordt al gauw geconfronteerd met de uitwassen van de brute behandeling van de zwarte Amerikaan. Een en ander wordt voor hem nog gecompliceerder als de meedogenloze Vernieler, de zwarte magische kracht die zich manifesteert als water, met behulp van mensenhanden een nieuw offensief tegen hem inzet. En ditmaal staat Alvin er helemaal alleen voor, of lijkt dat alleen maar zo?
Schrijver: Orson Scott Card
Oorspronkelijke titel: Prentice Alvin
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 90-290-4023-8
Uitgever: Meulenhoff
Alvin de Gezel
In Alvin de gezel, het vierde deel van de magnifieke alternatieve geschiedenis van het ontstaan van het fenomeen Amerika, De levens van Alvin Maker, bewandelt Orson Scott Card opnieuw onverkende paden van zijn rijke fantasie. Alvin de gezel opent waar Alvin in de leer ophield. Met zijn jonge vriend Arthur Stuart, zijn 'levende' gouden ploeg, een portie gezouten varkensvlees en een verschoning trekt Alvin Maker de wereld in om te weten te komen hoe en waar hij zijn Kristallen Stad moet bouwen. Tussentijds onderricht hij wie dat maar wil in de geheimen van de magie. Alleen, beseft hij namelijk maar al te goed, zal hij zijn stad nooit kunnen bouwen. Als het tweetal op hun omzwervingen ook Hatrack aandoet, waar Arthur Stuart opgroeide en Alvin in de leer was, slaat de Vernieler, die bron van kwaad die zich meestal manifesteert als water, weer toe. Niet met water deze keer, de Vernieler hanteert deze keer een verfijnd wapen: mensen. Alvins voormalige werkgever sleept hem voor het gerecht omdat hij zelf de gouden ploeg wil hebben. De Vernieler grijpt de rechtszaak aan om oude en nieuwe vijanden van Alvin Maker te mobiliseren om hem veroordeeld te krijgen - het liefst tot de strop! Vrienden en vijanden van Alvin beginnen al te wanhopen als plotseling een begaafd Londens advocaat opduikt. Maar of hij voldoende in zijn mars heeft om de advocaat van de Vernieler aan te kunnen?
Schrijver: Orson Scott Card
Oorspronkelijke titel: Alvin journeyman
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-290-5333-X
Uitgever: Meulenhoff
De levens van Alvin Maker
Deze omnibus bestaat uit de volgende boeken: Zevende zoon - Rode profeet - Alvin in de leer. Alvin Maker is de hoofdpersoon in deze subliem gecomponeerde fantasy over het ontstaan van het fenomeen Amerika in een sfeer waarin magie... werkt - individuele talenten van gelijke orde van gewoonheid als brand stichten op afstand en toekomstvoorspellerij op bescheiden schaal zijn er alledaags. Alvin Maker, zevende zoon van een zevende zoon, is echter een kind dat, blijkt al spoedig na zijn geboorte, vele magische talenten in zich verenigt. Dat levert hem tal van vijanden op. Zijn grootste tegenstrever is echter de onzichtbare Vernieler, die bron van kwaad die zich meestal manifesteert als water, in elke voorstelbare vorm. De eerste vraag die zich dan voordoet is een logische: zal de jonge Maker zijn eerste levensjaren heelhuids doorkomen, ondanks de nabijheid van machtige vrienden, zoals de Verhalenruiler en Alvins geheimzinnige mentor De Stralende Man?
Schrijver: Orson Scott Card
Oorspronkelijke titel: Tales of Alvin Maker
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-290-4670-8
Uitgever: Meulenhoff

EnderEnder wint
Het verhaal van Ender gaat chronologisch vooraf aan Spreker voor de doden. In Spreker voor de doden maakten we kennis met de man die uiteindelijk het raadsel van de intelligente inheemse bewoners van Baia wist op te lossen, nu gaan we terug in de tijd naar zijn jeugd en zijn opleiding en - vooral - naar de keten van gebeurtenissen die ertoe leidden dat hij van veelbelovende jongeling veranderde in de infame Ender de Doder, die Xenocide pleegde toen hij de enige destijds in het heelal bekende intelligente levenssoort, anders dan de mens, finaal uitroeide. Hoe kon het zover komen? En waarom moest het toch gebeuren? * Dit boek is ook uitgebracht onder de titels De tactiek van Ender en Enders game.
Schrijver: Orson Scott Card
Oorspronkelijke titel: Ender's game
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-290-4143-9
Uitgever: Meulenhoff
Spreker voor de doden
Voor het eerst sinds de infame Ender - het Monster - Xenocide pleegde door het enige ras van intelligente anderlingen uit te roeien, ontdekt men weer een verstandelijk begaafde soort, ergens in het heelal. Technologisch zijn ze nog nergens, maar ze begrijpen alles. 'God geeft ons een nieuwe kans', oordeelt de aartskardinaal van de planeet Baia. 'Nu kunnen wij boete doen voor de Xenocide.' De gemeenschap van bewoonde planeten kent talrijke goden, of gelooft in geen enkele daarvan, maar iedereen was het hartgrondig eens met de aartskardinaal. De nieuwe planeet Lusitania zou dan ook gekoloniseerd worden vanaf Baia, want zo was de traditie. Maar er werden strenge regels opgesteld. De kolonie zou zich nimmer mogen uitbreiden buiten een omheind, klein gebied, en het bevolkingsgetal zou een bepaalde limiet nooit mogen overschrijden. En één enkele wet was heilig: de anderlingen moesten met rust worden gelaten. Xenosociologisch onderzoek was toegestaan - amper - maar de anderlingen moesten zich zonder inmenging ontwikkelen, helemaal op eigen kracht; ze mochten niets van de mens leren. Zo diep zat de schrik voor een tweede volkerenmoord erin. Verheven idealen, en alles in het belang van de anderlingen - maar wat dachten die er zelf van? Daar vroeg niemand naar... tot het te laat was...
Schrijver: Orson Scott Card
Oorspronkelijke titel: Speaker fot the dead
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-290-4656-2
Uitgever: Meulenhoff
Xenocide
In Xenocide draait alles om de planeet Lusitania, waar een intelligent ras leeft dat niet kan voortbestaan zonder een bepaald virus, een virus dat echter dodelijk is voor mensen. Kontakt met menselijke beschavingen zou een ramp betekenen en daarom stuurt het gesternteparlement een vloot om Lusitania te vernietigen. Op Lusitania zoeken aardse wetenschappers koortsachtig naar een manier om xenocide te voorkomen.
Schrijver: Orson Scott Card
Oorspronkelijke titel: Xenocide
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-290-4042-4
Uitgever: Meulenhoff
Kinderen van de geest
Geweld is niet altijd het antwoord op geweld. In Kinderen van de geest wordt de planeet Lusitania bedreigd met vernietiging door een giga-bom, de Kleine Dokter. Vernietiging van de planeet wordt onvermijdelijk geacht door het Gesternteparlement, omdat de mensen er besmet zijn door een niet te bestrijden Descolada-virus. Ender, voor diegenen die hem nog niet kennen, is de man die als kind in een oorlogssimulatiespel zelf de Kleine Dokter heeft ingezet om een wereld met “kruiperds” te vernietigen, en zo de mensheid te redden. Dat het geen spel was, en door zijn inzet een echte wereld aan stukken geschoten werd, hoorde hij pas achteraf. Hij was de held die het heelal bevrijd had van de kruiperds, maar z'n verdere leven door mocht met een enorm schuldcomplex. In samenwerking met de “zwermkoningin”, een niet-humanoide intelligentie, heeft hij een virtuele vrouw gecreëerd, die gevoed wordt door het universumwijde computernetwerk. Zij kan, door een gedachte, in geen tijd mensen en dingen verplaatsen van “Binnen” naar “Buiten” ons heelal, en weer terug naar “Binnen”, waardoor effectief verplaatsing over lichtjaren mogelijk is. In datzelfde “Buiten” bevinden zich alle niet gebonden aiúa's, geesten die nog niet door een intelligentie geroepen zijn. Daar konden Ender Wiggin en Miro Ribeira hun geesteskinderen maken, Peter en de jonge Valentine Wiggin, en een jonge Miro Ribeira. Aan deze op wonderlijke wijze gecreëerde individuen is de taak, de dreigende vernietiging van Lusitania en het uitschakelen van Jane tegen te gaan. En laten we ook niet vergeten, dat de Descoladores, de scheppers van dat virus, een halt moet worden toegeroepen. Moet er soms nog een planeet naar de filistijnen worden geschoten? Tekst: Han Pronker
Schrijver: Orson Scott Card
Oorspronkelijke titel: Childeren of the mind
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-290-6692-X
Uitgever: Meulenhoff
Enders schaduw
De Krijgsschool is een speciale school gesitueerd in een ruimtestation in een baan rond de aarde, waar de meest intelligente kinderen worden opgeleid voor een hoge positie in het leger, om de Aarde te verdedigen tegen angstaanjagende en nietsontziende anderlingen, de Kruiperds. De meest veelbelovende van allemaal is Ender Wiggin, die voorbestemd is om een doorslaggevende rol bij deze oorlog te spelen. Er worden veel kindsoldaten opgeleid op de Krijgsschool, maar naast Ender is er maar één echt onmisbaar. Hij wist zelf niet hoe hij heette, maar iedereen noemde hem Erwt. In zijn keiharde bestaan als zwerfkleuter in de straten van Rotterdam werd hij opgemerkt door rekruteringsmensen van de Krijgsschool. Ze zagen in hem een meesterlijk strateeg, iemand die Enders rechterhand zou kunnen worden. Dit is het verhaal van de jongen die Enders Schaduw werd.
Schrijver: Orson Scott Card
Oorspronkelijke titel: Ender's shadow
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-225-3141-4
Uitgever: Meulenhoff